Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym co do zasady ciąży na właścicielu, nawet wówczas gdy przedmiot opodatkowania został przekazany w posiadanie innemu podmiotowi. W przypadku nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, reguła ta nie ma zastosowania, bowiem obowiązek podatkowy przenosi się na posiadacza.

W odpowiedzi na interpelacje Minister zaznaczył, że podatnikami są również posiadacze nieruchomości, zarówno gdy posiadanie wynika z umowy z właścicielem, jak i wówczas, gdy jest bezumowne.

W związku z powyższym MF stoi na stanowisko, że gmina i SP są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości (podatku leśnego) jeżeli nie zostały one przekazane w posiadanie innym podmiotom lub wyłączone z opodatkowania. Możliwa jest zatem sytuacja w której gminny organ podatkowy pobiera podatek od gminy jako właściciela nieruchomości.

Minister podkreślił, że brak wyłączenia dla gmin i SP ma w założeniu skłaniać do prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym i tym samym zapewniać wpływy podatkowe.