Sprawa dotyczyła spółki, która pozyskała dotację na dofinansowanie projektu w Programie Operacyjnym. Spółka chce uruchomić linię produkcyjną zestawów pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi. Spółka jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W ramach projektu zostanie zakupionych i zaliczonych do środków trwałych: automatyczna linia zgrzewająca, zgrzewarka, liczniki cząstek, system automatycznego napełniania pojemników, sterylizator do płynów, sterylizator parowy ogólny, laserowa znakowarka, forma 16 gniazdowa. Prace budowlane związane z modernizacją ścian, podłóg i klimatyzacji zwiększą wartość istniejącego budynku zaliczanego do środków trwałych. Wartość jednostkowa poszczególnych środków trwałych przekracza kwotę 3.500 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2017 i 2018. Poziom dofinansowania wynosi 45% wartości projektu. Spółka będzie dokonywała rozliczeń w formie zaliczek i refundacji poniesionych wydatków.

Spółka zapytała fiskusa o to, w którym momencie powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną refundacją (dotacją) na zakup środków trwałych.
Sam uważa, że skoro otrzyma refundację (dotację) już po rozpoczęciu amortyzacji środków trwałych to zmniejszy koszty uzyskania przychodów o odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej odpowiadającej kwocie refundacji (dotacji), w miesiącu jej otrzymania (nie korygując tych kosztów wstecznie). Z kolei odpisy amortyzacyjne dokonywane już po otrzymaniu refundacji będą na bieżąco wyłączane z kosztów uzyskania przychodów od takiej części wartości początkowej, jaka została sfinansowana tą dotacją.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 kwietnia 2017 r., znak 1462-IPPB6.4510.37.2017.1.AG zgodził się ze spółką, że koszty uzyskania przychodów należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych, odpowiadające kwocie otrzymanej dotacji i korekty kosztów należy dokonać nie „wstecz”, lecz na bieżąco, jednak zdaniem organu korekta ta powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, w którym został otrzymany dokument potwierdzający przyczyny korekty (w tym przypadku może to być decyzja potwierdzająca przyznanie dotacji), a nie, jak twierdzi spółka, w momencie fizycznego otrzymania dotacji.
Spółka nie zgodziła się z fiskusem w kwestii sposobu udokumentowania potwierdzenia przyczyny korekty i wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa. Spółka zaznaczyła, że nie będzie w posiadaniu tego dokumentu, jakim jest decyzja przyznająca dotację. Podatnik otrzymał jedynie informację o wyborze projektu do dofinansowania z uwagi na spełnienie kryteriów wyboru projektu. Jedynym dokumentem, jakim będzie dysponowała spółka będzie wyciąg bankowy. Według niej jest to wymagane potwierdzenie, które spełnia przesłankę, aby można było uznać go, jako „inny dokument”, o którym mowa w art. 15 ust. 4i ustawy o CIT.

Spółka podpierała swoją argumentację innymi interpretacjami, w których organy podatkowe zgodnie wskazywały, że korekty kosztów uzyskania przychodów dokonuje się na bieżąco, tj. w momencie otrzymania dotacji (dofinansowania, refundacji). Jednak moment takiej korekty nie wynika wprost z przepisów dotyczących korekty kosztów, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Spółka zwróciła uwagę, że ustawodawca uzależnił moment korekty kosztów od daty otrzymania faktury korygującej lub, w przypadku braku faktury, innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty. Zatem, stosując literalne brzmienie ww. przepisów, zdaniem Spółki należałoby wnioskować, że korekta kosztów uzyskania przychodów powinna nastąpić w momencie otrzymania „innego dokumentu” potwierdzającego przyczynę korekty (w przypadku otrzymania dotacji, dofinansowania, refundacji podatnik nie otrzyma faktury korygującej). Organy podatkowe nie rozstrzygały tu jednak, co należałoby uznać za „inny dokument”. Z ich interpretacji wynikało, bowiem, że moment korekty kosztów podatkowych nie jest uzależniony od daty otrzymania jakiegokolwiek dokumentu, lecz od daty otrzymania dotacji (dofinansowania, refundacji). Kierując się, zatem stanowiskiem innych organów podatkowych Spółka uznała, że korekty kosztów podatkowych dokonuje się w miesiącu otrzymania dotacji (dofinansowania, refundacji).

W wyniku ponownej analizy sprawy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił swoje stanowisko i przyznał rację spółce.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.06.2017 r., sygn. 1462-IPPB6.4510.37.2017.2.AG

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów