Tak wskazał WSA w Rzeszowie w wyroku z 10 marca 2015 r. W przedmiotowej sprawie przedmiotem sądowej kontroli było postanowienie fiskusa o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o interpretację. Organ stwierdził, że przedstawione przez podatnika zdarzenie przyszłe jest niewystarczające do wydania interpretacji.

A we wniosku o interpretację podatnik wskazał, że prowadzi jednoosobowo poradnię stomatologiczną, usługi świadczone zwolnione są od podatku od towarów i usług. Oprócz wyżej wymienionej działalności wynajmuje lokal usługowy rozliczając z tego tytułu VAT. Podatnik do majątku prywatnego, na cele prywatne nabył nieruchomość. Nabycie nieruchomości nie było udokumentowane fakturą, a jemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Od czasu nabycia nieruchomości do przekazania, nie była w ogóle wykorzystywana. Nieruchomość ta jest nadal niezabudowana i nie jest wykorzystywana w prowadzonej przez niego działalności. Nieruchomość zamierza darować synowi, który będzie wykorzystywał ją do swojej działalności. Podatnik zadał więc fiskusowi pytanie, czy darowizna na rzecz syna nieruchomości gruntowej niezabudowanej podlega podatkowi od towarów i usług, czy jest zwolniona z tego podatku.

A fiskus uznając, że stan faktyczny nie był wyczerpujący zadał podatnikowi cały szereg pytań. Pytania dotyczyły m.in.:

- Z jakiego tytułu i od kiedy, z ilu geodezyjnie wyodrębnionych działek, z których każda posiada własny numer ewidencyjny składa się nieruchomość niezabudowana?

- W jakim celu nabył nieruchomość gruntową?

- W jaki sposób zamierzał ją wykorzystywać, jeśli nieruchomość została nabyta do majątku prywatnego?

- Czy nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej?

- Czy nieruchomość była przedmiotem najmu, dzierżawy na rzecz innych podmiotów, jeśli tak to jakich i w jakim okresie, jakie pożytki czerpał z tego tytułu?

- Czy dla nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy, a jeśli tak to jakiej zabudowy dotyczą?

- Czy syn na moment darowizny będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, do jakiego rodzaju działalności gospodarczej firmy syna będzie wykorzystywana przedmiotowa nieruchomość?

- Czy posiada jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do dostawy?

- Czy dokonywał już wcześniej dostawy innych działek?

Jednak w ocenie sądu przedstawiony przez podatnika stan faktyczny był wystarczający do wydania interpretacji. Zdaniem sądu skoro podatnik wskazał, że nabył nieruchomość do majątku prywatnego na cele osobiste, to podjęte przez organ działania zmierzające do zweryfikowania przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zgodnie z tym co wyżej, stanowią niedopuszczalną, w postępowaniu o wydanie interpretacji, ingerencję organu. Należy przy tym zauważyć, że organ przyznał, że celem prywatnym może być nabycie nieruchomości dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych swoich, ewentualnie rodziny. W świetle powyższego nieadekwatne do niniejszego postępowania jest twierdzenie organu, iż nie może stwierdzić, że nieruchomość nie została nabyta do majątku przedsiębiorstwa i nigdy nie była wykorzystywana gospodarczo.

Jak wskazał sąd, potrzeba analizowania wszelkich form działalności podatnika pod kątem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej na gruncie postępowania interpretacyjnego nie może mieć przełożenia. To na podatniku bowiem spoczywa obowiązek wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, który następnie wyznacza granice ochrony prawnej związanej z wydaną na jego podstawie interpretacją. Odstępstwa od przedstawionego we wniosku stanu faktycznego będą ustalane w postępowaniu podatkowym, w którym podatnik nie będzie mógł z tego powodu zasłaniać się treścią wydanej interpretacji.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 10 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 88/15

Omówienie pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa