Pytanie

Często otrzymujemy od naszych krajowych dostawców faktury, które są wystawione w walucie obcej, jednakże na fakturze brak jest przeliczenia kwoty VAT na złotówki.
Czy możemy to skorygować notą korygującą?
Czy VAT możemy odliczyć nie czekając aż dostawca potwierdzi nam notę korygującą?

Odpowiedź

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości określonej na fakturze, nawet jeśli został on wyliczony w błędnej kwocie. Odliczenie podatku naliczonego w kwocie wyższej niż wykazana na fakturze spowodowałaby naruszenie zasady neutralności VAT, gdyż kwota podatku naliczonego byłaby wyższa od kwoty podatku należnego i w związku z tym byłoby najprawdopodobniej zakwestionowane przez organy podatkowe. W konsekwencji najlepszym rozwiązaniem będzie wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej z prawidłową kwotą podatku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Natomiast stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.t.u. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Powyższe sformułowanie: "kwot podatku wynikających z faktur" może sugerować, że podatnik może sam wyliczyć kwotę podatku naliczonego. Warto bowiem zwrócić uwagę, że w poprzednim stanie prawnym przepis ten zawierał zwrot: "suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika". Zmiana ta została jednak wprowadzona w związku z możliwością wystawiania faktur uproszczonych na których nie trzeba wykazywać kwoty podatku.

Tak więc uważam, że w obecnym stanie prawnym podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości określonej na fakturze, nawet jeśli został on wyliczony w błędnej kwocie. W opisanym przypadku nie znajdzie zastosowanie przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u., zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Odliczenie podatku naliczonego w kwocie wyższej niż wykazana na fakturze spowodowałaby naruszenie zasady neutralności podatku VAT, gdyż kwota podatku naliczonego byłaby wyższa od kwoty podatku należnego i w związku z tym byłoby najprawdopodobniej zakwestionowane przez organy podatkowe. W konsekwencji najlepszym rozwiązaniem będzie wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej z prawidłową kwotą podatku.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego