Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu na doradcę podatkowego składa wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu nie później niż do 30 dnia przed wyznaczonym terminem części pisemnej egzaminu. Do wniosku musi dołączyć:

- oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

- odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia;

- potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej;

- w przypadku obcokrajowców - dokument potwierdzający zgodę Krajowej Rady Doradców Podatkowych na dopuszczenie do egzaminu.

Osoby warunkowo wpisane na listę doradców podatkowych muszą do wniosku załączyć oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i posiadaniu praw publicznych, potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej i informację o numerze wpisu na listę.

Wniosek o wyznaczenie terminu części ustnej egzaminu kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu pisemnego, składa nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdawania części ustnej.

Opłatę za egzamin wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra Finansów w terminach złożenia wniosku o zakwalifikowanie do danej części egzaminu. W sytuacji, kiedy egzamin nie dojdzie do skutku z przyczyn nieleżących po stronie kandydata, opłata podlegać będzie zwrotowi na jego pisemny wniosek, do którego załączyć należy dokumenty potwierdzające niemożność przystąpienia do egzaminu.

Część pisemna egzaminu ma być przeprowadzana co najmniej raz w roku, bez względu na liczbę kandydatów zakwalifikowanych do tej części egzaminu albo każdorazowo, gdy do części pisemnej zakwalifikuje się co najmniej 50 kandydatów. Część ustną należy przeprowadzić jeżeli zostanie do niej dopuszczonych co najmniej 12 kandydatów, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące. Terminy egzaminów podawane będą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i na tablicy ogłoszeń w tym urzędzie. Zakwalifikowani kandydaci zawiadamiani będą pisemnie o terminie i miejscu pisemnej części egzaminu, natomiast w przypadku części ustnej otrzymają informację pisemną, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną.

Nieprzystąpienie do części pisemnej lub ustnej jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z tej części egzaminu, jednakże jeżeli nastąpiło to z powodu ważnych, niezawinionych i udokumentowanych przyczyn losowych, możliwa będzie, na wniosek kandydata, zmiana terminu egzaminu. Konieczne będzie ponowne uiszczenie opłaty egzaminu a kolejny termin zostanie wyznaczony nie wcześniej, niż po trzech miesiącach.

Rozporządzenie zawiera także regulamin przeprowadzania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na doradców podatkowych określający m.in., kwestie związane z przebiegiem poszczególnych części egzaminu, zasady ich oceny i ogłaszania wyników, tryb i sposób weryfikacji tej oceny, sporządzanie protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. Nr 212, poz. 1390), weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 listopada 2010 r. z wyjątkiem § 31 ust. 2 i 3, który wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.