Izba rozpatrzyła w drugim czytaniu rządowe projekty ustaw:

- między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku 7 sierpnia 2013 r. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz od towarów i usług, a w odniesieniu do Liberii wszystkich podatków, bez względu na ich rodzaj i nazwę. Umowa zobowiązuje stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji – o ile jej instytucje i organy nimi dysponują. Wymiana informacji będzie się odbywać jedynie na żądanie. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 22 stycznia 2014 r. w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych, które wniosły o przyjęcie go bez poprawek. Sprawozdawcą komisji był poseł Jarosław Górczyński.

- o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej umowy, podpisanej w Kuala Lumpur 8 lipca 2013 r. Projekt dotyczy wyrażenia przez parlament zgody w drodze ustawy na ratyfikację przez prezydenta tych aktów prawa międzynarodowego. Umowa powstała w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, a jeśli chodzi o Malezję podatku dochodowego oraz dochodowego od ropy naftowej. Umowa m.in.: zmienia zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz innych należności i określa, jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę odliczenia proporcjonalnego. Protokół do umowy doprecyzowuje niektóre artykuły i stanowi jej integralną część. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 22 stycznia 2014 r. w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych, które przyjęły go bez poprawek. Sprawozdawcą komisji był poseł Wojciech Saługa.

Dziś posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.