Jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Gmina będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, jest właścicielem trzech budynków, które zostały wydzierżawione podmiotowi zewnętrznemu na cele prowadzenia przez ten podmiot działalności gospodarczej z zakresu ochrony zdrowia, tj. na cele niepublicznego ośrodka zdrowia. Z tytułu świadczonej usługi dzierżawy, gmina wystawia faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego, rozlicza z tego tytułu VAT należny oraz ujmuje w składanych deklaracjach VAT-7.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz obowiązujące przepisy podatkowe należy stwierdzić, że usługi dzierżawy budynków ośrodka zdrowia na rzecz podmiotu zewnętrznego są czynnością cywilnoprawną, dla której gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy o VAT traktowana jest jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 tej ustawy. Ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do niej nie przewidują dla takich usług zwolnienia z opodatkowania

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 października 2013 r., IPTPP2/443-636/13-2/JS