Pytanie

Zakupiliśmy pewien przedmiot, który nie jest kwalifikowany jako dzieło sztuki. Ujęty został jako inwestycja dla firmy. Co miesiąc ponosimy koszty związane z obsługą zabezpieczenia tego przedmiotu.
Jak traktować te koszty - jako koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu w okresie, kiedy są ponoszone, czy jako wydatki zwiększające tę inwestycję?
Czy w momencie sprzedaży inwestycji wówczas mogłyby stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli będą gromadzone jako koszty zwiększające inwestycje?

Odpowiedź

Dzieło sztuki należy rozliczać jak środek trwały niepodlegający amortyzacji.

Uzasadnienie

Dzieła sztuki stanowią podatkowo środki trwale, jednak środki specyficzne, bo nie podlegające amortyzacji (art. 16c pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. Brak amortyzacji nie wyłącza jednak zasada ustalania ich wartości początkowej. Dla zakupionych dzieł sztuki będzie to cena nabycia, a zatem kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty ubezpieczenia w drodze (art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p.). Zatem do wartości początkowej środka trwałego (tutaj dzieła sztuki wlicza się tylko koszty ubezpieczeń poniesione przed oddaniem do używania, w szczególności ubezpieczeń w transporcie. Wnioskować z tego można, że koszty ubezpieczenia i pozostałych rodzajów zabezpieczenia (np. ochrony fizycznej) należy potraktować jako koszty pośrednie prowadzonej działalności gospodarczej (art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.).

Oczywiście koszt ubezpieczenia będzie kosztem podatkowym pod warunkiem, że samo nabycie dzieła sztuki będzie pozostawało w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatnika (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.).
Należy dodać, że kosztów związanych z przedmiotowym dziełem sztuki nie można traktować podatkowo jako inwestycji. Inwestycja bowiem zgodnie z art. 4a pkt 1 u.p.d.o.p. oznacza środki trwałe w budowie.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 16 lipca 2012 r. IPPB1/415-441/12-2/IF.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł