1. Definicja reklamy
 
Zgodnie z definicją słownikową reklama to „działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług". Działalność reklamowa została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem 73.1. Obejmuje ona działalność agencji reklamowych (73.11.Z) oraz działalność związaną z reprezentowaniem mediów (73.12), na którą składa się:
1) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
2) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
3) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
4) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).
Również w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi reklamowe zostały sklasyfikowane pod numerem 73.1. W ramach tego grupowania wyróżniono:
1) usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe (73.11.1), a w tym:
– kompleksowe usługi reklamowe (73.11.11.0),
– marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia (73.11.12.0),
– projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych (73.11.13.0),
– pozostałe usługi reklamowe (73.11.19.0),
2) usługi związane z reprezentowaniem mediów (73.12), a w tym:
a) pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe (73.12.1):
– pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.11.0),
– pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.12.0),
– pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie (73.12.13.0),
– pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami (73.12.14.0),
– pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.19.0),
b) pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe (73.12.20.0).

2. Podjęcie działalności reklamowej
 
Działalność reklamowa nie jest działalnością regulowaną, wobec czego jej podjęcie nie nastręcza większych problemów – wystarczy uzyskanie wpisu do właściwego rejestru (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego - KRS) oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Z rejestracją wiążą się jednak także obowiązki związane z rejestracją w ZUS i urzędzie skarbowym. W tym ostatnim przypadku istotne są kwestie dotyczące rejestracji na potrzeby VAT.
Działalność reklamowa stanowi rodzaj działalności gospodarczej także w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.
W myśl art. 96 u.p.t.u. podatnicy VAT są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, chyba że mogą i chcą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 u.p.t.u. W takim przypadkach złożenie zgłoszenia nie jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 113 ust. 1–2 u.p.t.u. zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dodatkowo w świetle ust. 9 powyższego przepisu podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.
 
Przykład
Podatnik rozpoczął działalność dnia 1 października. Jego limit zwolnienia w roku rozpoczęcia działalności wynosi 3/12 limitu rocznego, czyli 37.500 zł.
 
Podatnicy objęci powyższym zwolnieniem mogą z niego zrezygnować pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia (w przypadku podatników rozpoczynających działalność zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej).
Możliwa jest także utrata prawa do zwolnienia – jeżeli obroty przekroczą kwotę limitu, zwolnienie traci moc w momencie jej przekroczenia. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:
1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty limitu, oraz
2) przedłożenia w urzędzie skarbowym powyższego spisu w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może – nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia – ponownie skorzystać z powyższego zwolnienia.
 
Przykład
Podatnik rozpoczął działalność w 2009 r., wybierając rezygnację ze zwolnienia. Oznacza to, że w 2011 r. mógł wrócić do zwolnienia.
 
Omawiane zwolnienie nie jest dostępne dla wszystkich. Zgodnie z art. 113 ust. 13 u.p.t.u. nie stosuje się go do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u. podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:
1) dokonujących dostaw:
a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
c) nowych środków transportu,
d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.
W katalogu powyższym nie wymieniono usług reklamowych, wobec czego podatnicy świadczący takie usługi mogą korzystać z omawianego zwolnienia. Muszą jednak pamiętać, iż będąc podatnikiem VAT, można odliczać podatek naliczony, wobec czego bycie podatnikiem VAT może być po prostu opłacalne. Na dodatek firmy reklamowe zazwyczaj świadczą usługi dla innych firm, a te z reguły są podatnikami VAT. Uwzględniając także fakt, iż są to usługi dość dobrze płatne, limit zwolnienia może zostać szybko przekroczony.
 
Przykład
Podatnik otworzył agencję reklamową na początku lipca, w efekcie jego limit zwolnienia wynosił 75.000 zł. Od razu zgłosił się do VAT, dzięki czemu mógł odzyskać VAT od zakupionych towarów i usług. Jednocześnie za przeprowadzenie pierwszej kampanii reklamowej zainkasował 100.000 zł, wobec czego i tak szybko musiałby dokonać rejestracji.