Projekty dotyczą powrotu do rozwiązań opodatkowujących twórców z 50% kosztami uzyskania dochodów niezależnie od skali zarobków. Ich celem jest zniesienie ograniczenia w kwocie 42.764 zł dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców. Obecnie dochody twórców mieszczące się w skali 18% podatku są opodatkowane w połowie, czyli realnie stawką 9%, natomiast dochody powyżej podlegają 32% podatkowi. Oznacza to, że przychody twórców po przekroczeniu kwoty 85.528 zł w roku zostają objęte ponad trzy razy wyższym podatkiem.
Projekty ustaw zmierzają, więc do likwidacji tzw. podatku Tuska. Limit ten dla środowisk twórczych wprowadzono od 2013 r. Proponowana zmiana polega na wykreśleniu z art. 22 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych ust. 9a i 10a.

Należy wskazać, że obecnie uprawnienie do określenia zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów ma zastosowanie do przychodów z tytułu:
– przeniesienia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
– opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
– praw autorskich oraz praw pokrewnych przez artystów wykonawców, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

W praktyce uprawnienie to przysługuje 35 różnym zawodom i w szczególności dotyczy takich grup zawodowych jak: informatycy, wynalazcy, architekci, pisarze, aktorzy, dziennikarze, graficy, artyści. Z uprawnienia tego korzystają, więc zawody będące źródłem innowacji.

Posłowie PO szacują skutki podatkowe tej zmiany dla budżetu na kwotę mniej niż 200 mln zł.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów