Firma zajmująca się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymała dotację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotujący działał na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) i udzielił dotacji na pisemny wniosek sporządzony zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczenia wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 108, poz. 739 z późn. zm.). Dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis i jest udzielone zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L Nr 379, s. 5).
Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Powyższe dopłaty nie wchodzą w skład obrotu ze świadczenia usług demontażu i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Na wstępie ustalić należy charakter otrzymywanych przez stację demontażu dopłat, czy też dofinansowań, aby móc określić, czy tego rodzaju dopłata podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z przepisami art. 410a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) - dalej u.p.o.ś., Narodowy Fundusz udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, który łącznie spełnia następujące warunki:
uzyskał wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu;
złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) - dalej u.r.p..

Środki przeznaczone na dopłatę do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji są dzielone w stosunku do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masy przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 u.r.p.
Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 zdanie czwarte ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dale u.p.t.u., obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Otrzymanie dotacji (dopłaty, dofinansowania) nie jest jako takie żadną odrębną czynnością opodatkowaną. Dotacje podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane.

W myśl orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do podstawy opodatkowania zaliczać należy tylko takie dotacje (dopłaty, subwencje, refundacje etc.), które stanowią element wynagrodzenia za konkretne czynności opodatkowane. W przepisach wspólnotowych wyraźnie określono, że opodatkowaniu podlegają tylko takie dotacje (dopłaty, dofinansowania), które są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi. Z orzecznictwa ETS wynika, że określenie związku pomiędzy dotacją a świadczeniem usług czy dostawą towaru jako "bezpośredniego" ma istotne znaczenie dla opodatkowania. W uzasadnieniu wyroku w sprawie C-184/00 (Office des produits wallons ASBL v. Belgia) podkreślono, że sam tylko fakt, iż dotacja (czy inny sposób dofinansowania) wpływa na ostateczną cenę świadczenia (co niemal zawsze ma miejsce) nie może być decydujący dla uznania, że dotacja ta powinna zwiększać podstawę opodatkowania. Jednocześnie wyjaśniono, że dla uznania dotacji (subwencji etc.) za zwiększającą podstawę opodatkowania konieczne jest stwierdzenie, że dotacja ta jest dokonywana w celu sfinansowania konkretnej czynności

Z przepisów u.p.o.ś. wynika, że dopłata - chociaż jest związana z wielkością dokonywanego w danej stacji demontażu - nie jest jednak dopłatą do ceny (opłaty) świadczonych przez stację demontażu usług. Nie jest ona częścią wynagrodzenia należnego stacji za świadczone przez nią usługi demontażu.
W związku z tym uważam, że powyższe dopłaty nie wchodzą w skład obrotu ze świadczenia usług demontażu i nie podlegają opodatkowaniu VAT.