W przypadku doradcy podatkowego, w zakresie regulowanym pozostanie reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w sądzie. Całkowita deregulacja dotyczyć będzie takich czynności doradcy jak:
- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie)
Ponadto projekt wprowadza możliwości zwolnienia z egzaminu (dla osób które ukończyły studia których program powstał we współpracy z organem nadającym uprawnienia), skrócenie praktyki z 2 lat do 6 miesięcy i rezygnację z praktyki w urzędzie skarbowym.

W przypadku biegłych rewidentów, zgodnie z projektem:
- zliberalizowane zostaną zasady zatrudniania biegłych rewidentów na umowę cywilnoprawną i zniesione ograniczenia w zatrudnianiu pracowników naukowo-dydaktycznych,
- wprowadzony ma zostać obowiązek zwolnienia z egzaminu zawodowego w zakresie w jakim kandydat zdał egzaminy uniwersyteckie,
- możliwe będzie zaliczenie praktyki i aplikacji w drodze co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów,
- uelastyczniony zostanie system obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości zaliczania tego doskonalenia, m.in. w ramach samokształcenia zawodowego.

Projekt zakłada całkowitą deregulację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecne wymogi wobec osób z wyższym wykształceniem kierunkowym lub innym wyższym uzupełnionym studiami kierunkowymi podyplomowymi, to3 lata praktyki, a wobec osób ze średnim wykształceniem – 2 lata praktyki i egzamin.