Pytanie

Osoba fizyczna, gra na portalu bet-et-home w gry typu poker, holdem. Kilkakrotnie uzyskała dość wysokie wygrane. Wygrane pieniądze wypłaca na prywatne konto. Uzyskuję w ten sposób dochód.
Czy uzyskane w ten sposób pieniądze należy w opodatkować?
Jeżeli tak, to na jakich zasadach - co stanowi tutaj koszty uzyskania i jak należy to wykazać?

Odpowiedź

Wygrane na portalu bet et home pozostaną nieopodatkowane z uwagi na fakty, iż zakłady wzajemne i gry losowe organizowane przez internet są w Polsce nielegalne i stanowią przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, za które można otrzymać wysoką grzywnę lub nawet 3 lata więzienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych dalej u.g.h. zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:
1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.
W przypadku natomiast gier w karty (black jack, poker, baccarat) są to gry losowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 u.g.h.
Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w przepisach u.g.h.

W myśl art. 6 ust. 1 i 3 u.g.h. działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry, a działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona na podstawie udzielonego zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Ustawodawca wprowadził także ograniczenia podmiotowe działalność powyższa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje (udziały) w takich spółkach może nabywać lub obejmować:
1) osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obecnie obowiązujące polskie przepisy nie zezwalają na przyjmowanie zakładów i organizowanie gier losowych przez internet - organizowanie takich zakładów lub gier przez polskie podmioty jest zatem robione albo bez zezwolenia, albo niezgodnie z nim. Stąd też serwisy typu bet-et-home otwierane są za granicą, gdzie przepisy są bardziej liberalne. Należy przy tym zauważyć, iż karane jest zarówno organizowanie zakładów wzajemnych niezgodnie z przepisami u.g.h., jak i branie udziału w zagranicznych zakładach wzajemnych. Zgodnie bowiem z art. 107 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym. Jeżeli sprawca dopuszcza się któregoś z powyższych czynów zabronionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, grze na automacie lub zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Powyższe powoduje, iż branie udziału w zakładach wzajemnych typu bet-et-home jest nielegalne i stanowi wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Tymczasem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a to zaś oznacza, że omawiane przychody nie podlegają opodatkowaniu.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego