Podstawę prawną do uwzględniania kwot podatku od towarów i usług w wynagrodzeniu przyznawanym syndykowi, nadzorcy sądowemu, zarządcy, tymczasowemu nadzorcy sądowemu, zarządcy przymusowemu, kuratorowi powoływanemu na podstawie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadza nowelizacja tych ustaw.

W dotychczasowym stanie prawnym brak było przepisów, które umożliwiałyby podwyższenie przez sąd wynagrodzeń tych osób o kwotę podatku VAT, co jest dla nich niekorzystne, gdyż przyznane im przez sąd i wypłacone wynagrodzenie, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jest pomniejszane o kwotę tego podatku.

W postanowieniu z dnia 12 czerwca 2008 r. (S 3/08), Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował Sejmowi, Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Finansów konieczność usunięcia istniejącej luki w prawie w zakresie stosowania VAT i dokonania zmian, które wprowadziłyby jednoznaczne i ujednolicone zasady uwzględniania VAT przy ustalaniu należności osób, którym organ władzy państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności. Wprawdzie w postanowieniu mowa jest o przychodach biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym i o adwokatach i radcach prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu, jednak ze względu na obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, rozstrzygnięcie to odnieść należy także do syndyków i pozostałych osób wykonujących czynności zlecone, powoływanych na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o KRS.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 142, poz. 828) wprowadzająca regulacje, z których jednoznacznie wynika, że kwotę wynagrodzenia przyznanego tym wyżej wymienionym osobom podwyższa się o kwotę podatku VAT określoną zgodnie z obowiązującą stawką, wejdzie w życie 23 lipca 2011 r.

Jolanta Mazur