Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć wykładzinę?
Moim zdaniem wykładzinę należałoby sklasyfikować do rodzaju KŚT 808 obejmującego narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe.
Zgodnie z przepisami art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do u.p.d.o.p.
Pod pozycją 8 Wykazu wskazano m.in. składniki majątku objęte grupowaniem KŚT 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. W tej grupie sklasyfikowano m.in. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe (808 KŚT).
Rodzaj 808 obejmuje pozostałe niewyodrębnione w ramach podgrupy 80 narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny, ruchomości oraz inne samodzielne środki pracy i przedmioty długotrwałego użytkowania zaliczane do środków trwałych, np. meble, dywany, lustra, wyroby gospodarstwa domowego, sejfy, kasy pancerne, sprzęt oświetleniowy, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne i inne.
Od środków trwałych objętych grupowaniem 808 odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawki 20%.