Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 5 lutego 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia innej spółki osobowej.

Zdarzenie przyszłe zostało przedstawione w sposób nieprecyzyjny i niekompletny, m.in. nie podano z przekształcenia jakiej spółki powstanie spółka jawna, wspólnikiem, o jakim statusie w spółce, która zostanie przekształcona w spółkę jawną będzie podatnik. Dlatego też organ interpretacyjny w piśmie skierowanym do wnioskodawcy formułując konkretne pytania, wyłuszczył, o jakie informacje dodatkowe mu chodzi.

Podatnik nie odpowiedział jednak na wszystkie zadane pytania. Nie wskazał, czy otrzymane przez niego z tytułu likwidacji spółki jawnej, składniki majątku spółki komandytowo-akcyjnej, której on był akcjonariuszem będą pochodziły z niepodzielonego (pozostawionego w spółce) i nieopodatkowanego zysku spółki przekształconej.

Fiskus pozostawił więc wniosek o interpretację bez rozpatrzenia w zakresie dotyczącym skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej. Zdaniem podatnika brak odpowiedzi na jedno z pytań nie miało istotnego znaczenia dla wydania interpretacji.

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie. Przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a fiskusem w niniejszej sprawie stała się więc kwestia, czy treść wniosku była wystarczająca do udzielenia interpretacji w pełnym zakresie oraz czy żądanie przez fiskusa uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostało ustalone prawidłowo i czy złożone wyjaśnienia uzasadniały pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia.

Zdaniem sądu przy tak niewyczerpującym przedstawieniu zdarzenia przyszłego nie można odmówić racji fiskusowi uznającemu za konieczne uzupełnienie wniosku w trybie art. 169 § 1 o.p., w zakresie opisu zdarzenia przyszłego o wymienione wyżej informacje, a także informacje o źródłach pochodzenia otrzymanych przez podatnika pieniężnych i niepieniężnych składników majątku tj. o wskazanie w szczególności, czy będą one pochodziły z niepodzielonego (pozostawionego w spółce przekształconej) i nieopodatkowanego zysku spółki przekształcanej.

Sąd nie zgodził się z wnioskującym podatnikiem, że brak odpowiedzi na jedno ze sformułowanych pytań nie miało istotnego znaczenia dla wydania interpretacji. Jego zdaniem słusznie fiskus uznał, że wniosek nie został uzupełniony w żądanym zakresie, a brak doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego nie dawało możliwości wydania w trybie art. 14b o.p. - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Ponieważ organ wystosował wezwanie do uzupełnienia braków wniosku pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia, to wobec uznania, że braki w części nie zostały uzupełnione, słusznie organ pozostawił wniosek bez rozpatrzenia w części, w jakiej niepodanie żądanych informacji uniemożliwiło wydanie interpretacji podatkowej. Wobec tego zarzuty podatnika są bezzasadne.

Sąd podkreślił też, że organ interpretacyjny nie może w trybie art. 169 § 1 o.p. żądać od wnioskodawcy modyfikowania stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji, ani przedstawionej we wniosku oceny prawnej stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). W tym trybie organ podatkowy może żądać jedynie uzupełnienia wniosku o takie elementy, bez których nie jest możliwa ocena, czy stanowisko przedstawione we wniosku i ocena prawna są prawidłowe czy też błędne.

Wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 2062/13

Omówienie pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa