1. Podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji

Zgodnie z art. 42 ust. 1a w związku z art. 41 ustawy z dnia 26 lica 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – u.p.d.o.f., podmiotami zobowiązanymi do składania deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT–8AR są płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wypłacający bądź stawiający do dyspozycji wskazane przez ustawodawcę świadczenia.

2. Zakres danych wykazywanych w deklaracji

W składanej deklaracji PIT–8AR płatnicy wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy obliczany, pobierany i wpłacany organom podatkowym w trakcie roku ze ściśle określonych tytułów.

Zgodnie z unormowaniami art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 u.p.d.o.f., w deklaracji wskazuje się pobrany podatek z tytułu:
1) wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 u.p.d.o.f. (art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.);
2) świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 u.p.d.o.f. (art. 30 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.);
3) świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres 3 miesięcy (art. 30 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.f.);
4) wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu operacyjnego (art. 30 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.);
5) jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804 i Nr 85, poz. 925) (art. 30 ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f.);

Ponadto, w oparciu o regulacje art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 u.p.d.o.f., w omawianej deklaracji wykazuje się również należny zryczałtowany podatek od następujących przychodów (dochodów):
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej (art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.);
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.);
3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.);
4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.);
5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a usta. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.);
6) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjątkiem wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59 u.p.d.o.f. (art. 30a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.);
7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu (art. 30a ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.);
8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu (art. 30a ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.);
9) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka (art. 30a ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.);
10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie (art. 30a ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.);
11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych (art. 30a ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f.).

Należy zwrócić ponadto uwagę, iż w myśl uregulowań art. 41 ust. 4 w związku z art. 29 u.p.d.o.f., w deklaracji PIT–8AR deklaruje się również podatek z racji przychodów osiąganych przez osoby, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (ograniczony obowiązek podatkowy), wynikających:
1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 u.p.d.o.f. (m.in. umowy zlecenie i umowy o dzieło) oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);
2) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych;
4) z działalności zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej w odniesieniu do przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.