W przedmiotowej sprawie brat (będący w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową) zamierza przekazać swojej siostrze darowiznę pieniężną, wyższą niż kwota wolna od podatku. Darowizna nastąpi z majątku wspólnego brata i jego żony i odbędzie się na podstawie pisemnej umowy darowizny zawartej między siostrą i bratem, na co żona brata wyraża zgodę. Pieniądze od brata będą przelane na rachunek bankowy, a po ich otrzymaniu obdarowana siostra złoży zeznanie SD-Z2 do naczelnika urzędu skarbowego.

Powstało pytanie, czy obdarowana siostra będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od całości otrzymanej darowizny wyższej niż kwota wolna od podatku.

Sama obdarowana uważa, że od całości darowanej sumy pieniężnej nie powinna zapłacić podatku.

Fiskus się zgodził. Jego zdaniem, darowizna środków pieniężnych brata na rzecz siostry, tj. osoby wymienionej w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie tego przepisu, jeżeli zostaną spełnione łącznie wszystkie wymienione w nim warunki. Natomiast bez wpływu pozostaje fakt, że darowana kwota środków pieniężnych będzie pochodzić z majątku wspólnego brata obdarowanej i jego żony. Okoliczność ta wywiera bowiem skutki jedynie w sferze prawa rodzinnego i tu zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są środki objęte wspólnością majątkową. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4515-6/15/MD, LEX nr 263916

OMówienie pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego