Trudności z indywidualizacją świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników nie wpływają na obowiązek podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA z dnia 2 sierpnia 2011 r., I SA/Gl 24/11, LEX nr 865873.

W przedmiotowej sprawie pracodawca finansował usługę transportową przewozu pracowników do i z pracy po wyznaczonej trasie, której koszt został ustalony w sposób zryczałtowany, bez względu na ilość przewożonych pracowników. Jak dodaje podatnik z uwagi na brak imiennej listy osób korzystających w danym miesiącu z dojazdów brak było możliwości przypisania konkretnego świadczenia konkretnemu pracownikowi, co oznacza, że nie trzeba takiego świadczenia opodatkowywać.

Organ podatkowy uznał jednak, że ryczałtowy sposób rozliczenia usługi przewozu nie dawał podstawy do odstąpienia od ustalenia przychodu po stronie pracownika, jako że pracodawca wie, komu udziela świadczenia, kto z niego skorzystał, ewentualne trudności z indywidualizacją świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego.

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach. Sąd uznał, że pogląd podatnika, co do nieistnienia w tym zakresie obowiązku podatkowego jest chybiony, ponieważ z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT wynika, że świadczenia ponoszone za pracowników stanowią przychód tych pracowników. W tym stanie rzeczy ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny.

I mimo, że wspomniana indywidualizacja staje się niezbędna dopiero na etapie rozliczenia podatnika z urzędem skarbowym, to granicach wyznaczonych ustalonym w sprawie stanem faktycznym dochodzi do odpowiedzialność płatnika. Nie ulega bowiem wątpliwości, że niezbędnej indywidualizacji pobranych zaliczek na podatek dochodowy powinien dokonywać płatnik (w tym przypadku pracodawca), ponieważ informacja o sumie potrąconych i odprowadzonych zaliczek stanowi integralny element zeznania składanego przez podatników urzędom skarbowym.

Michał Malinowski

źródło: www.nsa.gov.pl