Odpowiedź:
Zbycie praw wspólnika zagranicznej spółce podlega polskiemu PCC

Uzasadnienie:
Sprzedaż praw podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC – art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2009 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 626) – dalej u.p.c.c.). Czynność ta podlega PCC jeżeli ich przedmiotem są prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski (art 1 ust. 4 pkt 2 u.p.c.c.). O miejscu wykonywania praw majątkowych związanych z udziałami decyduje, co do zasady, miejsce siedziby spółki, w której udziały są sprzedawane (tak uznał m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2009 r., II FSK 303/08). Należy również zauważyć, że zbycie praw i obowiązków w spółce komandytowej nie podlega VAT (za wyjątkiem prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej – por. stanowisko wyrażone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 4 marca 2014 r., IPPP2/443-1336/13-2/KBr). Nie będzie wiec mogło również skorzystać ze zwolnienia z podatku o którym mowa w art. 2 pkt 4 u.p.c.c.).
Stawka podatku wynosi 1%.
Podobne stanowisko wyraził m.in. Minister Finansów w interpretacji z 30 listopada 2007 r., ILPB2/415-52/07-4/JK.

Krzysztof Klimek

Odpowiedzi udzielono 27.10.2015 r.