Polska firma kupiła usługę szkolenia na terenie UE. Tam też odbyły się szkolenia.
Czy w takiej sytuacji mamy do czynienia z importem usług? Jak powinien on być rozliczony przez polską firmę?
Firma polska powinna rozliczyć VAT z tytułu usługi szkoleniowej (jako import usług). Obowiązek podatkowy powinien powstać, co do zasady, z chwilą faktycznego wykonania usługi. Ustalenie, czy usługa szkoleniowa może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług wymaga szczegółowej analizy m.in. zakresu i charakteru szkolenia oraz statusu usługodawcy.
Na potrzeby niniejszego komentarza przyjęto następujące założenia:
•firma polska jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
•usługodawca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego UE.
Określenie zasad opodatkowania wymaga w pierwszej kolejności ustalenia miejsca świadczenia usługi w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. – od miejsca świadczenia uzależnione jest bowiem miejsce opodatkowania VAT. Zgodnie z art. 28b ust. 1 u.p.t.u. miejscem świadczenia usług jest – co do zasady – miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej (o ile usługobiorca ma status podatnika). Szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług edukacyjnych (art. 28g ust. 2 u.p.t.u.) nie będą miały zastosowania (usługobiorca jest bowiem podatnikiem VAT). Usługa szkoleniowa powinna zatem podlegać opodatkowaniu w tym kraju, w którym usługobiorca (będący podatnikiem) posiada siedzibę działalności gospodarczej. W konsekwencji do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usługi szkoleniowej zobowiązana będzie polska firma. Stanowisko takie potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 r., IPPP3/443-415/11-5/SM.
W przypadku importu usług, o których mowa w art. 28b u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (art. 19 ust. 19a u.p.t.u.). Za moment wykonania usługi uznaje się:
•w przypadku usług, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń – upływ każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności,
•w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności – upływ każdego roku podatkowego.

Przyjmując, iż usługa szkoleniowa nie jest świadczona w sposób ciągły, jak również dla usługi szkoleniowej nie zostały ustalone następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powinien powstać z chwilą faktycznego wykonania usługi.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26-29 u.p.t.u. oraz § 13 ust. 1 pkt 19-20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) część usług w zakresie edukacji i nauczania korzysta ze zwolnienia z VAT. W szczególności zwolnieniem mogą być objęte usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:
•prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
•świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
•finansowane w całości ze środków publicznych
Ustalenie, czy zwolnienie z VAT powinno mieć zastosowanie do przedmiotowej usługi szkoleniowej wymaga szczegółowej analizy m.in. zakresu i charakteru szkolenia, jak również statusu usługodawcy.