Przedsiębiorcy chcą, by Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą osoby mające dzieci będą mogły odliczyć od podatku 1145 zł na każde dziecko. Z ulgi będzie można skorzystać już w rozliczeniu podatkowym za 2007 r.


Według Związku Rzemiosła Polskiego przyjęcie ulgi w tym kształcie dyskryminuje osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się według zryczałtowanych form podatkowych lub według 19-proc. liniowej stawki podatku. Jak twierdzi ZRP, z ulgi będą mogły skorzystać jedynie osoby rozliczające się w oparciu o skalę podatkową 19, 30 i 40-proc. "Z możliwości skorzystania z ulgi wyeliminowano blisko 700 tys. podatników opłacających zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową oraz ponad 328 tys. osób opłacających podatek według stawki liniowej" - czytamy we wniosku ZRP skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zdaniem Związku, po ustaleniu ulgi rodzinnej w tak dużej wysokości, odpowiadającej dochodowi wolnemu od podatku w wysokości ponad 6 tys. zł, "korzystanie z ryczałtów stanie się zupełnie nieatrakcyjne". Związek obawia się, że z powodów ekonomicznych większość drobnych podatników nie wybierze w przyszłym roku tej formy opodatkowania.
ZRP przypomina, że ulga prorodzinna będzie miała zastosowanie do dochodów za 2007 rok. Oznacza to, że podatnicy opłacający ryczałty lub rozliczający się według stawki liniowej nie będą mogli z niej skorzystać w roku 2007 - poprzez zmianę formy opodatkowania.
"Nie ma żadnych uzasadnionych powodów, aby rozwiązaniami podatkowymi sprzyjającymi osobom wychowującym dzieci nie objąć także podatników opłacających podatek według stawki liniowej lub w formie zryczałtowanej" - twierdzi ZRP.

W przypadku ryczałtu przedsiębiorca płaci podatek od przychodu (nie od dochodu, jak przy zasadach ogólnych, co oznacza, że od przychodu nie może odliczyć kosztów jego uzyskania). Stawki zależą od rodzaju działalności. By wybrać tę formę, przychody firmy za poprzedni rok nie mogą przekroczyć równowartości 250 tys. euro (od 2008 r. będzie obowiązywać limit 150 tys. euro).

Z kolei karta podatkowa jest najprostszą formą rozliczenia z fiskusem. Taką możliwość mają głównie rzemieślnicy, m.in. krawcy, szewcy, tapicerzy, ślusarze, zegarmistrzowie, kominiarze, szklarze i fryzjerzy. Przedsiębiorca płaci co miesiąc stałą kwotę podatku, zależną od rodzaju działalności, liczby zatrudnianych pracowników (maksymalnie może ich być pięciu) oraz od wielkości miejscowości, gdzie ma firmę.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzająca wyższą kwotę ulgi rodzinnej została uchwalona przez Sejm w dniu 5 września br. Nowelizacja stanowi, że odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówiąc prościej, na każde dziecko przysługiwać będzie dwukrotność kwoty wolnej od podatku. W 2007 r. kwota ta wynosi 572,54 zł, a w 2008 – 586,85 zł. W dwóch kolejnych latach ulga rodzinna wyniesie więc 1145,08 zł. w 2007 r. i 1173,70 zł. w 2008 r. na każde wychowywane dziecko.


Omawiana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienia kręgu osób uprawnionych do skorzystania z niej oraz zasad korzystania z tej ulgi. Zgodnie więc z przepisem art. 27 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulgi tej skorzystać mogą podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci, pod warunkiem, że są to:
• dzieci małoletnie,
• dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
• dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.


Prawo do odliczenia mają zarówno ojciec, jak i matka (jeśli spełniają pozostałe warunki), kwotę ulgi można odliczyć od podatku obojga rodziców lub od podatku tylko jednego z nich. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, ulga przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli dzieci zamieszkują przez część czasu u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje w sposób proporcjonalny – 1/12 kwoty ulgi rodzic mnoży przez liczbę miesięcy, przez które dzieci zamieszkiwały u niego.
Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2007 r., dlatego już w rozliczeniach z podatku za 2007 r. będzie można skorzystać z ulgi w kwocie 1145,08 zł.


Partycja Grey