Odpowiedź:
Zasadą będzie samodzielne określanie preproporcji przez podatników. Uzgadnianie z naczelnikiem urzędu skarbowego prognozy preproporcji będzie konieczne tylko w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza.

Uzasadnienie:
Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy o VAT dodane zostaną przepisy określające zasady dokonywania odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, tj. art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Odliczenia takie dokonywane będą z uwzględnieniem nowego rodzaju proporcji, nazwanej często preproporcją lub prewspółczynnikiem.
W świetle tych przepisów zasadą będzie samodzielne określanie preproporcji przez podatników. Uzgadnianie z naczelnikiem urzędu skarbowego prognozy preproporcji będzie konieczne tylko w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza (zob. art. 86 ust. 2e u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.). Prognozę preproporcji będą również mogli uzgadniać z naczelnikiem urzędu skarbowego podatnicy, którzy uznają, że w odniesieniu do wykonywanej przez nich działalności i dokonywanych przez nich nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne (zob. art. 86 ust. 2f u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

Odpowiedzi udzielono 8.12.2015 r.