Firma prowadzi stację paliw. Za zakupione paliwo powyżej kwoty 100 zł kierowca otrzymuje bon w kwocie 10 zł do realizacji w naszym barze, uprawniający do otrzymania obiadu, który jest natychmiast realizowany.

Czy mamy obowiązek wystawić paragon fiskalny w momencie wydania posiłku w zamian za wydany bon i rozliczyć podatek VAT należny?

Wydawanie posiłków (a więc świadczenie usługi gastronomicznej) w zamian za otrzymywane przez klientów (za nabyte paliwo) bony nie podlega w mojej ocenie opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc nie trzeba tych czynności dokumentować paragonami.
O ile nie ulega wątpliwości, że nieodpłatne przekazywanie klientom (np. w ramach sprzedaży premiowej) bonów towarowych nie podlega opodatkowaniu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 września 2008 r., IP-PP2-443-958/08-2/AZ), sporne jest czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają dostawy towarów lub świadczenie usług w zamian za takie bony.

W mojej ocenie dostawy towarów czy świadczenie usług w zamian za nieodpłatnie przekazane bony nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż są to czynności związane z prowadzonym przez podatników przedsiębiorstwem (zob. art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - podobnie jak nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT nieodpłatne dostawy towarów lub świadczenie usług w ramach sprzedaży premiowej - zob. przykładowo wyrok WSA w Warszawie z 17 sierpnia 2007 r., III SA/Wa 984/07, Monitor Podatkowy 2007, nr 10, s. 2. W konsekwencji wydanie posiłku (a więc świadczenie usługi gastronomicznej) w zamian za taki bon nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc nie trzeba w związku z wydaniem tego posiłku wystawić paragonu (usługa ta nie podlega bowiem również obowiązkowi zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej).

Niestety, istnieje ryzyko, że organy podatkowe zajmą odmienne stanowisko w tej kwestii (nie są mi znane żadne wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące omawianego problemu). Należy bowiem zauważyć, że - przykładowo - organy podatkowe kwestionują brak opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych towarów w ramach sprzedaży premiowej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2009 r., ITPP1/443-1077/08/K). Nie jestem zatem wykluczone, że podobne stanowisko zajmą one również w przedstawionej sytuacji.

Ryzyka sporu z organami podatkowymi można jednak łatwo uniknąć przekazując klientom wyłącznie bony rabatowe uprawniające do zakupu posiłki za symboliczną kwotę (np. za złotówkę). W takiej sytuacji wydanie posiłku stanowiłoby odpłatne świadczenie usługi za tą symboliczną kwotę (podatek należny w takiej sytuacji naliczony byłby od tej symbolicznej kwoty, jak również na tą symboliczną kwotę wystawiany byłby paragon).