Odpowiedź:

Wydatki na badanie konkurencji, nawet w zakresie nabycia usług gastronomicznych, mogą być kosztami podatkowymi.

Uzasadnienie:

Opisane w pytaniu działania przedsiębiorców gastronomicznych można by określić skrótowo jako rodzaj szpiegostwa przemysłowego – a więc zbierania informacji i doświadczeń niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej. Działania te zmierzają zatem wprost do uzyskania przychodu – przez zwiększenie przewagi konkurencyjnej nad innymi lokalami. Wydaje się zatem, że koszty te spełniają przesłanki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. a jednocześnie usługi gastronomiczne nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodu.  Specyfika prowadzonej działalności uzasadnia wiec ujmowanie tego rodzaju wydatków w kosztach.
Proszę jednak szczególną uwagę zwrócić na dokumentowanie prowadzonych badań konkurencji. Dokumentacja ta powinna zawierać nie tylko wskazanie nabytych usług i poniesionych kosztów, ale i wypływające stąd dla prowadzonej działalności gospodarczej wnioski. Z prowadzonej dokumentacji powinna więc wynikać istotność prowadzonych badań dla działalności podatnika – szczególnie zaś sposób w jaki mogą one przyczynić się do uzyskania przychodów, ewentualnie zachowania czy zabezpieczenia ich źródła (a więc wnioski wyciągnięte przez przedsiębiorców z prowadzonych badań).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  9.05.2016 r.