Odpowiedź:
Nie można uznać, że świadczenia te nie podlegają u.p.t.u. Świadczenia te powinny stanowić podstawę do naliczenia podatku należnego dla spółki w stawkach odpowiadających rodzajowi tego świadczenia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
Ponieważ jednak w przedstawionej sytuacji menedżer nie wykonuje swoje pracy ramach umowy o pracę i nie jest inną osobą wymienioną w art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. moim zdaniem zastosowanie w Państwa sytuacji powinna mieć raczej art. 8 ust. 2a u.p.t.u. wedle którego w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
Powyższa regulacja stanowi podstawę prawną refakturowania różnego rodzaju usług.
Wskazać należy, że refakturowanie możliwe jest wówczas, gdy :
– dotyczy usług, z których nie korzysta podmiot refakturujący lub korzysta z nich tylko w części,
– refakturowanie zostało przewidziane w zawartej między stronami umowie (ustnej lub pisemnej),
– refakturowanie dokonywane jest bez doliczania marży – ( wyrok ETS w sprawie BGŻ Leasing C-224/11 ).
W przedstawionej przez Państwa sytuacji moim zdaniem mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją skoro spółka kupuje dla swojego menadżera usługi, które stanowią element dodatkowego wynagrodzenia menadżera zgodnie z zawartą umową między stronami.
Mając na uwadze powyższe wartość tych świadczeń powinna stanowić podstawę do naliczenia podatku należnego dla spółki w stawkach odpowiadających rodzajowi tego świadczenia. Nie można uznać, że świadczenia te nie podlegają u.p.t.u.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 27.04.2015 r.