Odpowiedź:
W związku w zapłatą zaległych składek ZUS za pracowników (zleceniobiorców) nie będzie konieczne korygowanie informacji PIT-11 i PIT-4R za 2012 r.
W Państwa przypadku dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodu zastosowanie będą miały odpowiednio art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.

Uzasadnienie:
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 21 stycznia 2015 r., ITPB1/415-1115a/14/AD wyjaśnia, iż w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za poprzednie lata na płatniku nie ciąży obowiązek dokonania korekt deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 wystawianych zleceniobiorcom za te lata (poprzednie), bowiem wystawione dokumenty sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtych latach stan faktyczny, a więc wysokość pobranych przez płatnika - Wnioskodawcę – składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a nie wysokość składek należnych. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania.
Stanowisko powyższe jest powszechnie stosowane przez organy podatkowe, dlatego też także w Państwa sytuacji uznać należy, że w związku w zapłatą zaległych składek ZUS za pracowników (zleceniobiorców) nie będzie konieczne korygowanie informacji PIT-11 i PIT-4R za 2012 r.
Skoro przedmiotem korekty są należności przysługujące z tytułu umowy zlecenia to bieżąca korekta tego przychodu powinna odnosić się do właśnie tego źródła przychodu.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie klasyfikacji źródła przychodu nie posiłkują się przepisami ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i skutkach zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W myśl natomiast art. 13 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., za odrębne źródło przychodu uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.
Z kolei w myśl art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.), za pracownika w rozumieniu ustawy uznaje się także zleceniobiorcę, pod warunkiem że wykonuje on umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług bądź umowę o dzieło na rzecz swojego pracodawcy.
Sformułowanie w rozumieniu ustawy odnosi się więc do ewentualnych skutków takiej sytuacji (dodatkowe zatrudnienie pracownika własnego w ramach umowy zlecenia) jedynie na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i nie powinno być brane pod uwagę przy klasyfikacji źródła przychodu na gruncie podatku dochodowego.
Odnośnie zasad potrącenia podatku i kosztu uzyskania przychodu z tytułu przysporzeń majątkowych jakie nastąpiły po stronie zleceniobiorców to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w cytowanej już powyżej interpretacji wyjaśnia, że zapłacone przez Wnioskodawcę z własnych środków zaległe składki w części, w której powinny być one pokryte z dochodu zleceniobiorcy w stosunku do zleceniobiorców, z którymi aktualnie Wnioskodawca ma zawarte umowy zlecenia, stanowią dla tych osób przysporzenie majątkowe mające swoje źródła w tych umowach. Przysporzenia te będą więc stanowiły dla tych osób przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody uzyskane z tytułu opłacenia przez Wnioskodawcę w przedmiotowych składek za podatników, Zainteresowany – jako płatnik – zobowiązany będzie wykazać w faktycznych kwotach w stosownych pozycjach rocznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), a podatnicy będą obowiązani uwzględnić je w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do właściwego urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek,
W świetle powyższego również w Państwa przypadku dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodu zastosowanie będą miały odpowiednio art. 22 ust. 9 u.p.d.o.f., art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 16.10.2015 r.