Pytanie

Firma zajmuje się budową dróg oraz rozbiórką budynków. Rozbiórka budynków dokonywana jest za materiały rozbiórkowe i odzyskiwany jest między innymi złom, który firma zamierza sprzedać.
Czy w przypadku sprzedaży złomu i wystawienia faktury VAT będzie tu miała zastosowanie zasada odwrotnego obciążenia?

Odpowiedź

Tak, w razie sprzedaży tego złomu "na fakturę" (tzn. innemu podatnikowi) należałoby zastosować "stawkę NP".

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnikiem jest podmiot nabywający towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego od VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. (dla towarów używanych).

Do transakcji sprzedaży różnego rodzaju towarów (wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u.) zastosowanie ma reguła, że podatek należny od tej dostawy jest rozliczany przez nabywcę, pod pewnymi warunkami:
- dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny;
- sprzedawany towar nie jest objęty zwolnieniem dla dostawy towarów używanych (przy nabyciu towarów będących złomem nie było prawa do odliczenia lub podatnik używał tych towarów krócej niż 6.miesięcy);
- towar jest wymieniony w załączniku nr 11 do u.p.t.u.
Pierwszy z tych warunków jest spełniony. Jesteście Państwo bowiem czynnym podatnikiem VAT.

Trzeci z tych warunków także jest spełniony (jak rozumiem). Piszecie Państwo bowiem o sprzedaży na fakturę, a zatem – jak rozumiem – nabywcą towarów jest podatnik VAT.

Wątpliwości wywołuje spełnienie drugiego warunku. Piszecie Państwo o sprzedaży złomu. W załączniku nr 11 pod pozycją nr 28 wymienia się "Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych" (PKWiU ex 24.45.30.0). Złom, o którym mowa, kwalifikuje się pod powyższą klasyfikację. W związku z tym mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u.

Problematyczne pozostaje natomiast to, czy przypadkiem przy sprzedaży tych towarów nie mamy do czynienia ze sprzedażą towarów używanych, których dostawa powinna być zwolniona z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. Zgodnie z powołanym przepisem zwalnia się z podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Biorąc pod uwagę, że zapewne złom pozostający po rozbiórce jest sprzedawany od razu po jego "pozyskaniu" zwolnienie, o którym mowa, nie ma tu zastosowania.

Należałoby zatem sprzedaż złom, o którym mowa, na fakturę ze "stawką NP.". Zastosowanie będzie miała bowiem procedura odwrotnego obciążenia.