Odpowiedź:

Tak, wskazane koszty są podatkowymi kosztami uzyskania przychodów spółki.

Uzasadnienie:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888) – dalej u.p.d.o.p.).

W świetle tego przepisu koszty udziału członków zarządu (w tym prezesów zarządu) w szkoleniach i konferencjach uważa się za podatkowe koszty uzyskania przychodów, o ile te szkolenia i konferencje są związane z działalnością spółek i czynnościami wykonywanymi przez członków zarządu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r. - ILPB3/423-438/11-2/KS). Warunek ten wydaje się być w przedstawionej sytuacji spełniony, co prowadzi do wniosku, że koszty szkoleń i konferencji, o których mowa, stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów dla spółki.
Podatkowymi kosztami uzyskania przychodów są również koszty ponoszone w celu umożliwienia członkom zarządu (w tym ich prezesom) spotkań z kontrahentami. A zatem również koszty noclegu czy usługi gastronomicznej ponoszone w związku z pobytem prezesa spółki w innym mieście na spotkaniu z kontrahentem mogą być przez spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  21.12.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami