W wyniku kontroli podatku dochodowego za 2008 r. urząd skarbowy wykazał zaniżenie przychodów ze sprzedaży wyrobów. Została naliczona wyższa marża niż zastosowana w rozliczeniach spółki. Spółka sporządziła korektę CIT-8 korygując przychody i wysokość dochodu osiągniętego w 2008 r. Nie otrzymano jeszcze decyzji w sprawie.
Czego możemy się spodziewać?
Czy skorygować VAT należny w 2008 r.?
Jeśli tak, to za który miesiąc 2008 r.?

Produkcja miała miejsce przez cały rok.
Organ podatkowy nie będzie w tej sytuacji wydawał już decyzji. Należy w tym przypadku sporządzić korekty deklaracji VAT za okresy w których stwierdzono nieprawidłowości. O ile organ nie przeprowadzi kontroli w zakresie VAT, to obrót podlegający opodatkowaniu VAT powinien być skorygowany zgodnie z ustaleniami protokołu kontroli w zakresie podatku dochodowego.
Zgodnie z zasadą wyrażona w art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – dalej o.p., podatnicy mają prawo korygować złożone przez siebie uprzednio deklaracje podatkowe. Prawo do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, jednak po zakończeniu tych postępowań przysługuje nadal (art. 81b § 1 o.p.).
Złożenie przez podatnika korekty deklaracji w wyniku przeprowadzonej przez organ podatkowy kontroli podatkowej wyraża się w tym, że podatnik jakoby zgadza się z nieprawidłowościami stwierdzonymi w protokole kontroli. Złożenie w wyniku kontroli korekty, która uwzględni wszelkie stwierdzone przez organ nieprawidłowości powoduje, że prowadzenie przez organ podatkowy postępowania podatkowego i wydawanie decyzji w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości będzie już niecelowe. W aktualnym stanie prawnym, organ podatkowy, po przeprowadzonej tzw. pozytywnej kontroli i złożeniu przez podatnika korekty nie jest już zobligowany do wydawania decyzji wymiarowej. O ile zatem korekta deklaracji uwzględniła wszelkie stwierdzone przez Organ nieprawidłowości, to organ podatkowy żadnych czynności w tym zakresie nie powinien już podejmować.
Skoro urząd skarbowy stwierdził zaniżenie przychodów ze sprzedaży wyrobów, a podatnik zaniżenie to potwierdził poprzez złożenie korekty deklaracji CIT, to niewątpliwie miało tu również miejsce zaniżenie obrotu polegającego opodatkowaniu VAT. Konsekwentnie więc, nawet jeżeli nie zostanie tu przeprowadzona kontrola w zakresie VAT, podatnik powinien również skorygować deklaracje dotyczące tego podatku.
W oparciu o dane przedstawione w pytaniu nie jestem w stanie stwierdzić jakie okresy powinny być skorygowane. Odpowiedź na to pytanie podatnik powinien jednak znaleźć w protokole kontroli dotyczącej podatku dochodowego. Przychody bowiem podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w wartości netto) z reguły powinny odpowiadać obrotom, które na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowią podstawę opodatkowania w VAT. Niewątpliwie, z uwagi na fakt, że w podatku dochodowym okresem rozliczeniowym jest rok, podsumowanie danych z protokołu kontroli w zakresie podatku dochodowego będzie się odnosiło do całego roku podatkowego. Jeżeli jednak organ w toku kontroli stwierdził zaniżenie podatku dochodowego, to wszelkie dane niezbędne do wyliczenia podatku (w tym zaliczek na podatek za poszczególne miesiące) powinien również zawrzeć w protokole w rozbiciu miesięcznym. Przyznam, że praktyka organów jest w tym zakresie różna. Może się więc zdarzyć, że protokół nie będzie zawierał dokładnych danych zawierających rozbicie przychodów na okresy miesięczne – takich danych na pewno nie będzie jeżeli organ stwierdzi np. jedynie zmniejszenie straty z działalności. W takiej jednak sytuacji, w celu skorygowania VAT, posłużyć się należy danymi dostępnymi dla podatnika, w tym argumentacją organu zawartą w protokole kontroli. Tak dla przykładu, jeżeli np. organ stwierdził, że podatnik zaniżył przychody roczne o 5% i nie ma żadnych powodów, aby w różnych okresach rozliczeniowych określać wysokość tego wskaźnika inaczej, a podatnik w inny sposób, na podstawie posiadanej dokumentacji nie jest w stanie określić obrotów w poszczególnych miesiący, to w mojej ocenie, również o 5% trzeba będzie powiększyć obrót w VAT poprzez korektę deklaracji za okresy, w których miało miejsce zaniżenie obrotu. Podkreślam jednak, iż należy tu wnikliwie przeanalizować protokół kontroli, bo dane wynikające z protokołu mogą dać podstawę do wyliczenia podstawy opodatkowania w VAT w zupełnie inny sposób.