Odpowiedź:
Koszt usługi doradztwa podatkowego, o którym mowa, może zostać zaliczony przez spółkę do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
Uzasadnienie:
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.p.). W świetle tego przepisu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane być mogą, między innymi, ogólne koszty funkcjonowania spółek, służące zapewnieniu ich prawidłowego działania (zob. przykładowo uchwałę NSA z dnia 24 stycznia 2011 r. – II FPS 6/10). Dotyczy to, między innymi, kosztów obsługi prawnej spółek.
Dotyczy to również kosztów usług prawnych mających na celu odzyskanie nadpłaty wraz z odsetkami. Dzieje się tak mimo, że odsetki od otrzymanej nadpłaty nie stanowią przychodów spółki na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 7 u.p.d.o.p. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie wskazana już uchwała NSA z dnia 24 stycznia 2011 r. (II FPS 6/10), z której wynika, że wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego (w tym w drodze otrzymywania aportów) dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą wydatki, bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego, zaś do drugiej – wydatki pozostałe (do grupy tej należą, między innymi, koszty obsługi prawnej – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2011 r. – ILPB3/423-86/08/11-S-2/EK). Wydatki należące do pierwszej grupy nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów spółek kapitałowych, natomiast wydatki należące do drugiej grupy mogą być do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane.
Uchwała powyższa ma w przedstawionej sytuacji odpowiednie zastosowanie, gdyż koszt usługi doradztwa podatkowego, o której mowa, nie należy do wydatków bez których nie jest możliwe odzyskanie nadpłaty wraz z odsetkami. Koszt ten może być zatem przez spółkę zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 27.05.2015 r.