Pytanie

Podatnik prowadzący autohandel, będący podatnikiem VAT, zakupił samochody w roku 2013 r. na sprzedaż na podstawie faktury VAT marża.
Czy sprzedaż w roku 2014 będzie możliwa według procedury VAT marża?

Odpowiedź

Zakup samochodów w roku 2013 na podstawie faktury marża, w celu ich odprzedaży, umożliwia ich sprzedaż w roku 2014 według procedury VAT marża.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. brzmieniem art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przepis art. 120 ust. 10 u.p.t.u. nie uległ zmianie i tak jak obecnie do opodatkowania towarów używanych według procedury VAT marża wymaga ich zakupu m.in. od podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana według procedury VAT marża (zob. art. 120 ust. 10 pkt 3 u.p.t.u.).
Zatem zakup samochodów w roku 2013 na podstawie faktury marża, w celu ich odprzedaży, umożliwia ich sprzedaż w roku 2014 według procedury VAT marża.