Osoba fizyczna nieprowadząca działalności (rolnik ryczałtowy) wybudowała dom z pierwotnym przeznaczeniem na własne cele mieszkalne. Jednak później (po upływie 2 lat) sytuacja się zmieniła - dom w stanie surowym został sprzedany osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kwotę 200.000 zł.
Czy sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT po przekroczeniu limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego?
Sprzedaż te nie podlega opodatkowaniu VAT.
Odpłatna dostawa towarów (w tym nieruchomości) rzeczywiście podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. – dalej u.p.t.u), jednakże tylko wówczas, gdy jest dokonywana przez podatnika tego podatku.
Jak wynika z art. 15 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u., podatnikami VAT są jedynie osoby (podmioty) wykonujące działalność gospodarczą, tj. działalność m.in. producentów, handlowców lub usługodawców, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
Z treści pytania wynika, że osoba fizyczna (rolnik ryczałtowy) wybudowała w analizowanym przypadku dom z przeznaczeniem z własne cele mieszkalne. Osoba ta nie budowała domu z zamiarem jego sprzedaży. Nie było tu zamiaru wykonywania tego rodzaju czynności w sposób częstotliwy. W tej sytuacji osoba ta nie jest dla czynności sprzedaży domu podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem bez względu na wysokość kwoty otrzymanej z tytułu sprzedaży domu, jak również bez względu na fakt dla kogo dom ten zostanie sprzedany, sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.