Odpowiedź:
Moim zdaniem wynika z tego, że przychód jest równy kosztom jego uzyskania, więc dochód nie powstanie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych oraz udziałów (akcji), podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem tym jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c u.p.d.o.f.
Z pytania nie wynika, aby akcje SKA objęto w zamian za wkład niepieniężny, więc koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. Oznacza to, że na dzień zbycia kosztem uzyskania przychodów są wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) lub papierów wartościowych.
Skoro więc wydatki na objęcie lub nabycie akcji są równe przychodowi z odpłatnego ich zbycia, dochód nie powstanie.
Poza tym, warto pamiętać o sytuacji, gdy akcje w SKA nabyto lub objęto przed dniem, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387), przychód wspólnika z tytułu m.in. odpłatnego zbycia tych akcji pomniejsza się o:
1) wydatki na nabycie lub objęcie akcji w takiej spółce oraz
2) określoną zgodnie z art. 8 u.p.d.o.f. część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.
W tym przypadku przychód też będzie mniejszy od kwoty pomniejszeń.

Sławomir Liżewski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 21.10.2015 r.