Pytanie

Podatnik prowadzi pasieki, ich ilość nie przekroczyła 80 pasiek, a zatem działalność nie stanowi jeszcze działów specjalnych produkcji rolnej (nie została przekroczona wielkość określona w zał. 2 do ustawy). Podatnik prowadzi również działalność usługowo-handlową.
Czy sprzedając miód w ramach działalności handlowo-uslugowej i wystawiając z tej sprzedaży fakturę, sprzedaż miodu nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy takie wyłączenie ma miejsce tylko jeśli sprzedaż miodu będzie dokonywana z gospodarstwa pszczelarskiego?

Odpowiedź

Również sprzedając pochodzący z własnej pasieki miód podatnik, o którym mowa, uzyskiwać będzie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z działalności rolnej (zakładając, że podatnik, o którym mowa, nie tyle posiada pasieki w ilości nieprzekraczającej 80, lecz prowadzi pasiekę składającą się z maksymalnie 80 rodzin pszczelich).

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przepisów u.p.d.o.f. nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Działalnością rolniczą działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu (zob. art. 2 ust. 2 u.p.d.o.f.). O działów specjalnych produkcji rolnej ustawodawca zalicza uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (zob. art. 2 ust. 3 u.p.d.o.f.). Nie stanowią jednak działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do u.p.d.o.f. (zob. art. 2 ust. 3a u.p.d.o.f.). W zakresie tym przychody uzyskiwane przez podatników są przychodami z działalności rolniczej.

W załączniku nr 2 do u.p.d.o.f. wymienione zostały, między innymi, pasieki powyżej 80 rodzin. A zatem przychody z prowadzenia pasiek stanowią przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (w przypadku pasiek powyżej 80 rodzin) oraz przychody z działalności rolniczej (w przypadku pasiek do 80 rodzin).

Zakładam w związku z tym, że podatnik, o którym mowa, nie tyle posiada pasieki w ilości nieprzekraczającej 80, lecz prowadzi pasiekę składającą się z maksymalnie 80 rodzin pszczelich. Oznaczałoby to, że uzyskiwane przez niego przychody ze sprzedaży pochodzącego z własnej pasieki miodu są niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodami z działalności rolniczej. Dotyczy to również przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży pochodzącego z własnej pasieki miodu w ramach prowadzonej działalności handlowo-usługowej (w tym w przypadkach, gdy sprzedaż miotu udokumentowana zostanie fakturą). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z 9 września 2005 r. (US.III-415/21/130/05), w której organ podatkowy w takiej sytuacji wskazał, że "sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to także, że przychodów tych nie dolicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt w jakim miejscu następuje sprzedaż nieprzetworzonego (naturalnego) miodu".