Odpowiedź:
Oba podmioty są podmiotami powiązanymi podlegającymi konsolidacji. W ustawie o rachunkowości są regulacje dające możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – jednostki powiązane z jednostką to jest jednostka dominująca i jej jednostka zależna. Z kolei w art. 3 ust. 1 pkt 37 u.o.r. zawarta została definicja jednostki dominującej. Jednostka dominująca jest spółką handlową sprawującą kontrolę nad inną jednostką, a w szczególności posiadającą bezpośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej). Spółka zależna zdefiniowana w art. 3 ust. 1 pkt 39 u.o.r. to spółka handlowa kontrolowana przez jednostkę dominującą. W świetle przetoczonych definicji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca 59% wkładów jest spółką dominującą, gdyż bez wątpienia sprawuje bezpośrednią kontrolę nad spółką komandytową, która jest spółką zależną. Obie spółki względem siebie są więc spółkami powiązanymi. Bez znaczenia jest fakt, że komandytariusz faktycznie kieruje spółką komandytowa lub obiema spółkami. Zwłaszcza, że komandytariusze są udziałowcami i członkami zarządu w spółce z o.o. To przecież sp. z o.o. powierzono formalnie prowadzenie spraw spółki komandytowej. Tak samo bez znaczenia dla rozstrzygnięcia jest inne określenie umowne udziału w zysku spółki z o.o. niż wynika to wprost z procentowego udziału we wkładzie spółki komandytowej.
Co do możliwości skorzystania z uproszczenia polegającego na niekonsolidowaniu sprawozdań finansowych, to muszą zadecydować Państwo sami. Poniżej przedstawiam dwa artykuły, które taką możliwość jednostce dominującej dają i mogą być w Państwa przypadku zastosowane:
Artykuł 56 ust. 1 u.o.r.: jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6 u.o.r., spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:
1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób;
2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro;
3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro;
oraz
artykuł 58 ust. 1 u.o.r.: konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 u.o.r. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że spółka może nie konsolidować sprawozdań jednostek zależnych, jeżeli sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki dominującej nie będzie się istotnie różniło od jej sprawozdania jednostkowego. Istotność można określić jako np. procent sumy bilansowej i stosowną regulację zamieścić w polityce rachunkowości spółki dominującej, np.: „ze względu na istotność konsolidacją nie obejmuje się podmiotów zależnych, których suma bilansowa jest niższa niż 5% sumy bilansowej podmiotu dominującego.”
Łukasz Zarzycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 15 grudnia 2014 r.