Odpowiedź:

Można złożyć deklarację czy zapłacić podatek w poniedziałek po przypadającym na sobotę terminie.

Uzasadnienie:

Obliczanie terminów – zarówno dla złożenia deklaracji VAT, jak i zapłaty zaliczek – uregulowane zostało w przepisach art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613).
Jeżeli zatem ostatni dzień terminu na złożenie deklaracji czy wpłatę przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., nie przewidują wyłączenia stosowania tych regulacji. Można zatem dokonać odpowiedniej czynności dopiero 27 dnia miesiąca, gdy 25 dzień miesiąca przypada w sobotę.
Nie ma również obowiązku korelacji wpłat podatku ze złożonymi deklaracjami, dla wpłaty zaliczki na podatek został bowiem wyznaczony osobny (choć przypadający na ten sam dzień) termin (art. 99 ust.3 u.p.t.u.) od terminu wpłaty podatku (art. 103 ust. 2a u.p.t.u.).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 10.07.2015 r.