Odpowiedź:
Nie, spółka nie ma obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o koszty, o których mowa.

Uzasadnienie:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylone zostały art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. oraz art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., tj. przepisy nakazujące podatnikom zmniejszać koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty. A zatem obecnie w związku z wystąpieniem określonych tymi przepisami okoliczności (w tym w związku z brakiem zapłaty w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności, jeżeli termin płatności nie jest dłuższy niż 60 dni) nie trzeba zmniejszać kosztów uzyskania przychodów.
Wskazać jednocześnie należy, że z przepisów przejściowych towarzyszących uchyleniu wskazanych przepisów nie wynika, aby zmiana ta miała mieć zastosowanie tylko do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od 1 stycznia 2016 r. Wyłączenie obowiązku korygowania kosztów zostało zatem zlikwidowane w stosunku do wszystkich kosztów, dla których od 1 stycznia 2016 r. upłyną terminy określone do końca 2015 r. przepisami art. 24d u.p.d.o.f. oraz art. 15b u.p.d.o.p.
Mając to na uwadze zauważyć należy, że pytanie dotyczy kosztów, dla których 30 dni od daty upływu terminu płatności upłynęły już w 2016 r., a więc po uchyleniu art. 24d u.p.d.o.f. oraz art. 15b u.p.d.o.p. W konsekwencji spółka nie ma obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o koszty, o których mowa.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 15.02.2016 r.