Właściciel firmy podpisuje umowę, jako firma, na opłacanie składek na fundusz inwestycyjny.
Czy może do kosztów zaliczyć miesięczne składki na zakup jednostek uczestnictwa?
W momencie rozwiązania umowy firma sprzedaje jednostki uczestnictwa, które będą stanowiły przychód dla firmy.
Przede wszystkim przychód ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie może być kwalifikowany, jako przychód z działalności gospodarczej, ponieważ jest przychodem z kapitałów pieniężnych. Powoduje to inny sposób rozliczania zarówno tych przychodów, jak i kosztów ich uzyskania.
Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., odrębnymi źródłami przychodów są:
1) pozarolnicza działalność gospodarcza,
2) kapitały pieniężne.
Jak wynika z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
Natomiast za przychody z działalności gospodarczej uważa się zasadniczo kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przy czym, u podatników VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT (art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.).
Tymczasem, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z udziału w funduszach kapitałowych, przez które rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 5a pkt 14, art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.).
Wynika więc z tego, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu mamy do czynienia z przychodem z kapitałów pieniężnych a nie z działalności gospodarczej. Oznacza to, że ani przychody ani koszty z nimi związane nie mogą być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody z kapitałów pieniężnych należy opodatkować według zasad określonych przepisami art. 30a ust. 1 pkt 5 i ust. 5 u.p.d.o.f, tj. pobierając od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych podatek zryczałtowany według stawki 19%. Przy czym, dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych orz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym. Dochód, stanowiący w tym przypadku podstawę opodatkowania, to przychód z tego źródła pomniejszony o koszty uzyskania przychodu określone w art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., tj. wydatki poniesione w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa.
Podatek jest w tym przypadku, co do zasady, pobierany przez płatnika zgodnie z przepisami art. 41 ust. 4 i art. 42 u.p.d.o.f.
Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe. Jeden z nich stwierdził: "(...) przychód uzyskany z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym kwalifikować należy jako przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany w sposób właściwy dla tego źródła przychodów. W konsekwencji wydatki związane z zakupem tychże jednostek uczestnictwa nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia dla kwalifikacji przedmiotowego przychodu do źródła jakim są kapitały pieniężne pozostaje fakt, iż wnioskodawca dokonał zakupu ww. jednostek uczestnictwa za środki pochodzące z firmowego rachunku bankowego." (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 marca 2010 r., IBPBII/2/415-1266/09/MW).