Pytanie

Czy przy zakupie ubrań z logo firmy dla pracowników spółki można odliczyć VAT naliczony?
Czy przekazanie pracownikom ubrań z logo powoduje konieczność naliczenia VAT należnego?
Ubrania będą wykorzystywane podczas targów, spotkań firmowych przez pracowników marketingu i sprzedawców.

Odpowiedź

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu takich ubrań (zakładając, że działalność spółki jest opodatkowana). Uważam jednocześnie, że z tytułu przekazania ubrań pracownikom nie dojdzie w przedstawionej sytuacji do podlegającej opodatkowaniu VAT czynności nieodpłatnej, a więc spółka nie musi naliczać podatku należnego z tego tytułu.

Uzasadnienie

Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest przy tym konieczny bezpośrednio związek między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Może to być również związek pośredni, o ile dokonywane zakupy związane są bezpośrednio z działalnością opodatkowaną podatnika. Jak czytamy w wyroku NSA z 29 marca 2011 r. (I FSK 571/10), "koniecznym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a transakcją opodatkowaną. Jednakże nie zawsze związek ten musi być tego rodzaju, by można było przypisać bezpośrednio dany wydatek do konkretnej transakcji opodatkowanej. W przypadku bowiem tzw. kosztów ogólnych, które stanowią element cenotwórczy w działalności gospodarczej podatnika, wydatki na ten cel zachowują także bezpośredni związek z działalnością, a podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu tych zakupów w takim zakresie, w jakim działalność ogólna daje prawo do odliczenia VAT".

W świetle przytoczonych przepisów podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług na cele reklamy, reprezentacji oraz promocji, gdyż zakupy te bezpośrednio dotyczą prowadzonej przez nich działalności opodatkowanej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 marca 2009 r., ILPP2/443-85/08-4/AD czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 października 2009 r., IPPP1-443-773/09-2/MP). Dotyczy to również wskazanego w pytaniu zakupu dla pracowników ubrań oznaczonych logo podatnika (zakup tych ubrań uznać należy za formę promocji spółki poprzez rozpowszechnianie znajomości marki spółki). A zatem spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu takich ubrań (zakładając, że działalność spółki jest opodatkowana).

Uważam jednocześnie, że z tytułu przekazania ubrań pracownikom nie dojdzie w przedstawionej sytuacji do podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT czynności nieodpłatnej, a więc spółka nie musi naliczać podatku należnego z tego tytułu. Z treści pytania wynika bowiem, że ubrania będą wykorzystywane podczas targów, spotkań firmowych przez pracowników marketingu i sprzedawców, a więc pracownicy będą mieli obowiązek używania tych ubrań. Uznać w tej sytuacji należy, że nie będą oni mieli swobody w dysponowaniu przedmiotowymi ubraniami, a więc przekazanie im tych ubrań nie będzie stanowiło przeniesienia na nich prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z tytułu takiego przekazania nie dojdzie zatem do podlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego przekazania towarów (dla wystąpienia takiego przekazania konieczne jest bowiem przeniesienie na nabywcę towarów prawa do rozporządzania towarami jak właściciel), jak również do podlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia usług (gdyż ubrania nie zostały udostępnione pracownikom na ich cele osobiste, lecz na cel stanowiący cel działalności gospodarczej spółki – zob. art. 8 ust. 2 u.p.t.u.).

Tym niemniej ze względów profilaktycznych doradzałbym, aby spółka ze względów profilaktycznych nie przekazywała pracownikom ubrań na własność, lecz udostępniała je pracownikom bez przenoszenia na nich prawa własności (sporządzając na tę okoliczność stosowny dokument, np. protokół). Wyłączy to ryzyko uznania przez organy podatkowe, że jednak w przedstawionej sytuacji w związku z przekazaniem ubrań pracownikom dochodzić mogło do podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego