Odpowiedź:
Przepis nie dotyczy garaży wielostanowiskowych w budynkach niemieszkalnych, współwłaściciele garażu nadal będą odpowiadali solidarnie za uiszczenie podatku i będą zobowiązani do składania deklaracji.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) – dalej u.p.o.l. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. „4a.  Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się”.
Niestety przepis ten dotyczy wyłącznie garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych, co zostało również wskazane w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej.
W konsekwencji od 1 stycznia 2016 r. garaż wielostanowiskowy znajdujący się w budynku niemieszkalnym będzie opodatkowany wg tych samych zasad co obecnie. Zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 11 u.p.o.l. zgodnie z którym, „jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne”.

Łukasz Kupień


Odpowiedzi udzielono 24.11.2015 r.