Pytanie
Szereg przedsiębiorstw zawiązało inicjatywę w ramach, której powołało klaster zrzeszający 13 firm. Spółka B (z o.o.) będąca partnerem klastera, pełni jednocześnie rolę koordynatora, na równych prawach z pozostałymi partnerami.
Spółka akcyjna A (czynny podatnik VAT), będąca jednym z wielu partnerów, podpisała umowę pożyczki ze spółką B - koordynatorem - spółka not for profit (czynny podatnik VAT). Udziałowcami w spółce B są pracownicy Spółki A. Pożyczka została udzielona na realizację projektu X, polegającego na realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców w ramach klastera (tzw. wkład własny). Pożyczka zostanie udzielona przez spółkę A w ratach, na pisemne żądanie pożyczkobiorcy B w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do pożyczkodawcy żądania. Pożyczka zostanie zwrócona w określonym w umowie terminie wraz z należnymi odsetkami.
Czy powstanie obowiązek PCC po którejś ze stron umowy?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2012 r.
W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z obrotem w rozumieniu przepisów o VAT, a więc czynność nie będzie objęta podatkiem PCC.
Uzasadnienie
W myśl art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
Pożyczka jest usługą zwolnioną od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), co oznacza, że one również wyłączone spod PCC.
Paweł Ziółkowski