Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy przedmiotowy samochód zastępczy należy do pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy.
Uzasadnienie:
Od 1 kwietnia 2014 r. kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest, co do zasady, ograniczona do 50% (zob. art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Ograniczenie to dotyczy, między innymi, wydatków dotyczących używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu (zob. art. 86a ust. 2 pkt 2 u.p.t.u.).
Ograniczenia określone wskazanymi przepisami dotyczą również samochodów zastępczych. Nie ma bowiem przepisów określających szczególne traktowanie samochodów zastępczych, a w konsekwencji kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z takimi samochodami (w tym od wydatków z tytułu ich wynajmu) oblicza się na zasadach ogólnych.
Należy jednak zauważyć, że wskazane na wstępie ograniczenia nie dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Istnieją dwie grupy pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń. Są to:
- pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
- pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.).
Do pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy należą przy tym:
- pojazdy samochodowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony,
- pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (czyli autobusy),
- pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
- pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
- pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
- pojazdy specjalne o przeznaczeniach: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych oraz żuraw samochodowy,
- pojazdy specjalne o przeznaczeniu pogrzebowy, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony,
- pojazdy specjalne o przeznaczeniu bankowóz typu A lub B, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.
W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy od tego czy przedmiotowy samochód należy do pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy. Jeżeli tak, przysługuje Państwu prawo do odliczania całości podatku naliczonego z tytułu jego wynajmu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu tego samochodu. Jeżeli nie, warunkiem odliczenia w całości podatku naliczonego z tytułu jego wynajmu jest spełnienie warunków przewidzianych dla drugiej z wymienionych powyżej grup pojazdów samochodowych, w tym prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 17 listopada 2014 r.