Pytanie

Posiadamy koncesję w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne. Zakupujemy energię elektryczną od innego dostawcy dla lokali, w których prowadzimy sklepy. Dla tej energii dostawca przestał naliczać podatek akcyzowy. W takim przypadku powinniśmy odprowadzić akcyzę od zużytej energii na własne potrzeby w myśl art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy. Powinniśmy prowadzić ewidencję zużycia. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie zużycia.
A co, gdy dalej odsprzedajemy taką energię innym wynajmującym lokal?

Czy również odprowadzamy akcyzę z datą obowiązku według daty wystawienia faktury?

Odpowiedź

Odsprzedaż energii innym podmiotom wynajmującym lokal, dokonana przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, na rzecz podmiotów, które takiej koncesji nie posiadają, będzie generowała obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Do odprowadzenia podatku akcyzowego będzie zobowiązany podmiot, który dokonuje odsprzedaży energii. Obowiązek ten będzie powstawał w okresie, w którym energia zostanie wydana nabywcy końcowemu.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a., opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega m.in. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne – dalej u.p.e.

Zgodnie jednak z art. 9 ust. 1 pkt 2 u.p.a., opodatkowaniu tym podatkiem podlega także sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający odpowiedniej koncesji.

Powyższe regulacje wskazują, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega zużycie energii elektrycznej przez nabywcę posiadającego jedną z wymaganych koncesji oraz sprzedaż energii m.in. przez taki podmiot.

W myśl art. 9 ust. 3 u.p.a., jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Oznacza to, że czynności związane z energią elektryczną podlegają opodatkowaniu akcyzą tylko raz.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia m.in. ze sprzedażą energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, na rzecz podmiotów trzecich – domniemywać należy, że tymi nabywcami są tzw. nabywcy końcowi, o których mowa w art. 2 pkt 19 u.p.a., czyli podmioty nabywające energię elektryczną, nieposiadające koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów u.p.e. Na żadnym z wcześniejszych etapów energia nie była opodatkowana podatkiem akcyzowym. Sprzedaż zatem energii w takich okolicznościach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Do odprowadzenia podatku akcyzowego będzie zobowiązany podmiot, który dokonuje odsprzedaży energii (wniosek z art. 13 ust. 1 u.p.a.). Obowiązek podatkowy będzie powstawał w okresie, w którym energia zostanie wydana nabywcy końcowemu (wniosek z art. 11 ust. 2 u.p.a.).

Przedstawione wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4.06.2010 r. (ITPP3/443–46c/10/JK).

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów