Odpowiedź:
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega zbycie nieruchomości zarówno w przypadku sprzedaży, jak i przeniesienia prawa własności w drodze licytacji komorniczej.
Uzasadnienie:
Źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli jest dokonywane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana. Powyższa zasada wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.
Powyższe reguły mają zastosowanie, o ile sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i nie dotyczy składników majątku firmowego.
Bez znaczenia pozostaje tutaj okoliczność, że sprzedaż nastąpiła w drodze licytacji komorniczej. Istotne jest, że sprzedaży tej dokonano przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa wyżej. Przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e u.p.d.o.f.
W myśl tego przepisu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8, podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości (art. 30e ust. 2 u.p.d.o.f.).
Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f.). Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości są udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.).
W myśl art. 30e ust. 4 u.p.d.o.f. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazać:
dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podlega zbycie nieruchomości zarówno w przypadku sprzedaży, jak i przeniesienia prawa własności w drodze licytacji (w ramach postępowania egzekucyjnego, w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli).

Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 19.05.2015 r.