Odpowiedź:

Moim zdaniem, jeżeli nie istniały u Państwa inne wcześniejsze zaległości podatkowe, to organ podatkowy wydając przedmiotowe postanowienie postąpił prawidłowo. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, za jaki okres urząd naliczył odsetki od zaległości podatkowej. Moim zdaniem, odsetki powinny być naliczone od terminu płatności do dnia wpłaty zaliczki w takiej części, w jakiej wpłata pokrywa należność główną i odsetki od tej należności. Zaległość stwierdzona w postanowieniu powinna dotyczyć pozostałej niezapłaconej części należności głównej zaliczki na podatek za styczeń 2015 r.

Uzasadnienie:

Z art. 76a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p. w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio.
W art. 62 § 1 o.p., jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę, z zastrzeżeniem § 2, zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.
Z kolei w myśl art. 55 §  2 o.p., jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.
W dalszej kolejności zwrócić trzeba uwagę, że stosownie do art. 76a § 2 pkt 1 o.p. zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem powstania nadpłaty – w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2.
W art. 73 § 1 pkt 1 o.p. wskazano, że nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.
Jak wynika z art. 3 pkt 3 lit. a o.p. ilekroć w tej ustawie mowa o podatkach – rozumie się przez to również zaliczki na podatki.
W świetle powyższych regulacji moim zdaniem, jeżeli nie istniały u Państwa inne wcześniejsze zaległości podatkowe to organ podatkowy wydając przedmiotowe postanowienie postąpił prawidłowo. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę za jaki okres urząd naliczył odsetki od zaległości podatkowej. Moim zdaniem odsetki powinny być naliczone od terminu płatności do dnia wpłaty zaliczki w takiej części, w jakiej wpłata pokrywa należność główną i odsetki od tej należności. Zaległość stwierdzona w postanowieniu powinna dotyczyć pozostałej niezapłaconej części należności głównej zaliczki na podatek za styczeń 2015 r.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  22.04.2016 r.