Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Czy opłaty na rzecz kancelarii patentowej na podstawie noty księgowej (nota z 31/12/2015), tytułem opłat za 7 lat ochrony, publikację i opłatę skarbową dla patentu "sposób pakowania sztućców" można zaliczyć jednorazowo do KUP w dacie zaksięgowania tj. 31 grudnia 2015 roku? Czy może należy rozliczać w czasie przez 7 lat? A może jest KUP dopiero w dacie zapłaty, czyli w 2016 roku?

Kwota ok. 2 tys. zł, Firma nie posiada w ewidencji wartości niematerialnych patentu, ponieważ jego koszty dotyczyły pracy własnych pracowników przy jego opracowywaniu.

Odpowiedź:

Opłaty za ochronę patentową należy rozliczyć w czasie.

Uzasadnienie:

Wskazane w pytaniu opłaty mają charakter opłat publicznoprawnych – spółka jest nimi obciążana przez działającego na jej rzecz rzecznika patentowego, jednak w istocie obciążają one ubiegającego się o ochronę. Proszę jednak zauważyć, że o ile opłata skarbowa od pełnomocnictwa i opłata za publikację związane są z jednorazowymi zdarzeniami (np. publikacja patentu) , opłata za 7 lat ochrony wydaje się być opłatą za pewien okres czasu (por. pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r nr 90, poz. 1000 z późn. zm.). I tak opłaty wynoszą za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony 480,00 zł za 4. rok ochrony wynalazku 250 zł, za 5. rok ochrony wynalazku 300 zł za 6. rok ochrony wynalazku 350 zł, za 7. rok ochrony wynalazku 400 zł.Wszystkie te koszty stanowią koszty pośrednie. Koszty te powinny być ujmowane w dacie poniesienia, chyba, ze dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy – wówczas rozliczane są w czasie (art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.).W efekcie opłata skarbowa, opłata za publikację, 1 /3 opłaty za pierwsze lata (160 zł) należy ująć w roku 2015, w 2016 i 2017 r. – po 1 /3 opłaty za pierwsze lata, w 2018 opłatę za 4 rok 250 zł itd.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 28.01.2016 r.