Czy odszkodowanie otrzymane w związku z częściowym spaleniem się nieruchomości w trakcie jej budowy wpłynie na pomniejszenie jej wartości początkowej? Czy też należy je uznać jako przychody z działalności gospodarczej?
Moim zdaniem odszkodowanie za częściowe spalenie nieruchomości stanowi przychód podatkowy i nie ma wpływu na wartość początkową.
Zgodnie z art. 22g ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do wartości początkowej nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci).
Z kolei w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Moim zdaniem odszkodowanie nie jest zwrotem wydatków na budowę środka trwałego. Jest to przychód wypłacony przez ubezpieczyciela z tytułu zaistnienia określonego zdarzenia, w sytuacji określonej w pytaniu - z powodu pożaru. Mówiąc inaczej: wypłacając odszkodowanie ubezpieczyciel nie zwraca kosztów wytworzenia w rozumieniu przepisów podatkowych, tylko pokrywa stratę wywołaną zdarzeniem losowym.