Odpowiedź:
Wpłacone przez organ podatkowy odsetki od nadpłaty stanowić będą dla spółki przychód podatkowy, ale będzie on zwolniony z opodatkowania.
Uzasadnienie:
Wolne od podatku dochodowego jest oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług (art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.f.). Odsetki naliczone od dnia zapłaty przez spółkę są zatem przychodem, ale przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.
Należy bowiem wyjaśnić, że kwota nienależnie wpłaconego podatku oraz nienależnie wpłaconych odsetek za zwłokę stanowi nadpłatę (art. 72 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. – dalej o.p.). Nadpłata ta podlega oprocentowaniu od dnia powstania nadpłaty (a więc w tym przypadku zapłaty podatku) do dnia zwrotu nadpłaty (art. 73 § 1 pkt 1 i art. 78 § 3 pkt 1 i § 4 o.p.).
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w dawniejszej, choć wciąż aktualnej interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z 23 lutego 2005 r., USIA/415/2/2005).
Przykład:
Podatnik w wyniku uchylenia decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji otrzymał zwrot wpłaconej zaległości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę wyliczonymi zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 111 u.p.d.o.f. wypłacone odsetki wolne będą od podatku dochodowego.
Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 6 lutego 2015 r.