Czy odsetki od lokaty na rachunku bankowym związanym z wynajmem nieruchomości stanowią przychód z wynajmu, czy z kapitałów pieniężnych?
Odsetki od lokaty na rachunku bankowym związanym z wynajmem nieruchomości stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, chyba że najem jest przedmiotem działalności gospodarczej. W takim wypadku będzie to przychód z tej działalności.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. W efekcie, jeżeli najem byłby przedmiotem działalności gospodarczej, odsetki na rachunku związanym z tą działalnością byłyby przychodem z tej działalności. Odsetki dopisywane do środków na innych rachunkach będą przychodem z kapitałów pieniężnych bez względu na to, w jakim celu rachunek ten został otwarty oraz do czego jest wykorzystywany.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:
1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
2) rachunki lokat terminowych,
3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
4) rachunki powiernicze.
Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
1) osób prawnych,
2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.
Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
1) osób fizycznych,
2) szkolnych kas oszczędnościowych,
3) pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Z powyższego wynika, iż w przypadku osób fizycznych rachunek związany z działalnością gospodarczą to rachunek rozliczeniowy (w tym przede wszystkim rachunek bieżący). Tylko w takim wypadku odsetki nie będą przychodem z kapitałów pieniężnych, jedynie z działalności gospodarczej (w konsekwencji - podatnik powinien sam naliczać podatek od nich). Jeżeli podatnik ma rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływają należności z tytułu czynszu, odsetki będą przychodem z kapitałów pieniężnych (w takim wypadku bank pobiera zryczałtowany podatek dochodowy).

Paweł Ziółkowski